امام خمینی (ره) در جمع دانشجویان مدرسه عالیِ مفیدی، #سال_58، با زبانی ساده، نکات مهمی را بیان کردند که در این نزدیک به 40 سال، کمتر به آن توجه شده و مدعیان خط_امام، به این سخنان چندان باور ندارند!

??"تا فکر شما مستقل‏‎ ‎‏نباشد، کشور شما مستقل نمی شود...."

امام از ملت می خواهد تا استقلال خود را باور کنند و در ادامه می فرماید:
??[کشور از] " مغزهای پوسیده ای که‏‎ ‎‏عاشق آمریکا هستند و عاشق غرب هستند، باید تصفیه بشود..."

??از همان مغزهایی که با آبگوشت بزباش، هویت ملتشان را تحقیر میکنند!

??امروز کار به جایی رسیده که تقریبا بالاترین سطوح مدیریتی و مشاوره ای دولت، غربگراها هستند و گویا تصفیه ی معکوس انجام شده!!!

امام از تکلیفِ مسئولین و مردم می گوید:
??" تکلیف هر یک از ما و هر یک از افراد ملت این است که آن کاری‏‎ ‎‏را که می کند خوب انجام بدهد...."
و با اشاره به حدیث  کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ مسئولیتِ تک تک افرادِ جامعه را بیان میکند:
??"همه مسئولیم در مقابل #ملت؛ و مسئولیم در مقابل #خودمان. خودم را اصلاح کنم،‏‎ ‎‏دیگران را هم اصلاح کنم؛ به هر مقداری که می توانید. ....  همان‏‎ ‎‏مقداری که می توانی خودت عمل بکن؛ به رفیقت هم با همان زبانی که داری بگو که‏ خوب عمل کن...."

??کار و #اشتغال و گویی همان اقتصاد مقاومتی در نگاه امام خمینی همیشه بوده و با زبانی بسیار ساده آن را برای مردم بیان فرمودند:
??"ننشینیم که #دیگران برای ما کار‏‎ ‎‏بکنند. ما ننشینیم که از #غرب برای ما #وارد بشود. ما خودمان کار بکنیم و خودمان‏‎ ‎‏کارهایمان را انجام بدهیم. غرب را فراموش کنیم...."

??مدعیان خط امام بیشترین نگاه را به غرب و آنچه از دنیا در دست آنهاست دارند.

??آیا نمی بینند خداوندی که مالک همه هستی است ایران و منطقه غرب آسیا را از شاه و استکبار گرفت و به پیرمردی #عارف و #پابرهنگان باورمند به او داد؟!
عجب مُهری بر قلبهایشان خورده!!!!


#وحید_فرزان_مهر
________
#حرف_ما
@harfe_ma