امام خمینی در جمع نمایندگان مجلس شورا سال 61 (رسالت، جایگاه و عملکرد مجلس):
«انسان که بخواهد برای خدا کار بکند و به مقام انسانیت برسد، باید همیشه دنبال این باشد که ببیند چه عیبی دارد. دنبال این نباشد که ببیند چه حسنی دارد. برای اینکه دنبال اینکه چه عیبی دارد، می شود که انسان در صدد رفع او برآید و دنبال اینکه چه حسنی دارد، پرده می شود در چشم انسان و نمی تواند عیوب خودش را ببیند.»[1]

گل تقدیم شما

??سیاست هم راهی برای ارتقای انسان است اگر نگاه دینی به آن داشته باشی

??عیب خود را پیدا کن تا آن را برطرف کنی

??دنبال حسن خود نباش چون پرده جلوی چشمهایت میشود


هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی،
[1]صحیف? امام؛ ج17، ص246
___________
تلگرام: @harfe_ma