به خودتان دروغ نگویید!


بعضی از آنهایی که امروز سنگِ مرحوم هاشمی رفسنجانی را به سینه میزنند سالها بدترین تهمتها و توهینها را نثارش میکردند. چه چیزی باعث شده دشمنان دیروز، دلسوزانِ دوستنمای امروز شوند؟!


وقتی اربابان خارجی و سگهای ایرانیِ خارجنشین، احساس کردند شاید بتوانند از اختلاف نظرهای هاشمی رفسنجانی و امام خامنه ای برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی استفاده کنند، به شِبه روشنفکرانِ غربگرا و مستضعفینِ فکری_عقیدتی، که معمولا فرصت کافی برای تحقیق و تحلیلِ اغلبِ مسائل را ندارند، القا کردند که برای رسیدن به زندگی بهتر، پشتِ سرِ هاشمی بایستند و از او حمایت کنند. آنها قصد دارند با ایجاد شکاف در نظام و بدنه مردمیِ حامی آن، راهِ نفوذی برای بازگشت ِ استثمار به ایران پیدا کنند.


مستضعفینِ فکری چه کسانی هستند؟


مستضعفِ فکری هر کدام از ما آدمهای معمولی هستیم که به دلیل سبک زندگیِ مَصرفگرا و "طمع وَرز" فرصتی برای فکر کردن نداریم و به ضعف کشیده شده ایم! چون اگر فکر کنیم، متوجه می شویم بسیاری از نیازها و آرزوها از یکسو و ترسها و نگرانیها از سوی دیگر، همان راهبردِ توهین آمیزِ چماق و هویج است. وعده و وعیدهای دنیایی، نه تبشیر و اِنذارهای الهی که باعث شکوفایی فطرت است.


هیچ سود و زیانی به خداوند نمیرسد آن زمان که انسان را از چیزی میترسانَد یا به کاری دعوت میکند و هرچه هست نفع و ضرر بشر است. اما شیاطین جنّ و انس دائما در حال نیازتراشی و آرزوسازی یا ایجاد بی اعتمادی، اضطراب و ترس هستند تا فرد و جامعه را به نردبانهای کوتاهی تبدیل کنند برای رسیدن به اوهامِ ناپایدارِ دنیوی! این شاید تنها قَسَم راستی بود که ابلیس خورد تا دشمن آشکار بشر باشد!


به خودتان دروغ نگویید تا وقتی حمله به هاشمی برای شما حمله به نظام اسلامی بود این کار را میکردید.

هر چیزی را که بتوانید تقسیم کنید و با کمک یکی دیگری را هم نابود کنید میکنید

در حکومت اسلامی، حکومت را از اسلام جدا میکنید به نام دلسوزی مثلا برای اسلام، ولی به وقتش حکومت را به استبداد میکشید و اسلام را هم ذبح خواهید کرد!

وحید فرزان مهر
#حرف_ما
??????????
تلگرام : @harfe_ma