بنام خدا

نخود سیاه محیط زیست بجای سیاست داخلی و خارجی


روش سیاستمردان غربی، گرم کردن سر مردمشان به مسایلی است که ضمن تخلیه انرژی و بازگشایی عقده های آنها، ضرر چندانی هم نداشته باشد و در ژستهای انتخاباتی نیز قابل بهره برداری باشد.

دولت روحانی، که نوعا روشهایش شبیه سازی از غرب است، تکیه ویژه ای روی چند موضوع از جمله محیط زیست می کند. البته هیچ کس نسبت به اهمیت محیط زیست نمی تواند و نباید غفلت کند؛ بخصوص که امروز، کشور عزیزمان ایران را، با اقلیمی شکننده، خطر بزرگ خشکسالی تهدید می کند. حتی کل دنیا هم از مشکلات زیست محیطی رنج می برد.

بنده در حال حاضر کاری به بحث رابطه تولید و صنعت با محیط زیست ندارم منظورم سوق دادن مطالبه سیاسی مردم از مدیران کشور به سمتی است که مزاحمتی برای آقایان نداشته باشد و کسی نپرسد دارید چه کار می کنید!!!

حال فقط چند سوال:

چرا می خواهند مردم را به حاشیه ببرند؟!

چرا شفاف سازی جای خود را به سرگرم سازی و سیاست بازی می دهد؟!

آیا امام خمینی و امام خامنه ای بارها بر شفافیت امور و مشارکت واقعی ملت تاکید نفرمودند؟!