حرف خوب است یا بد ؟! بعضی ها طوری از حرف ، حرف می‌زنند که انگار گناهی بزرگ است، در حالی که خیلی وقت‌ها همین حرف ها، زمینه‌های مناسبی برای عمل بوجود می‌آورند و گاهی هم عمل مقدمه ایست برای زدن بعضی از حرف‌ها !!!

حتی شعار هم چیز بدی نیست ، و یا نصیحت !

در دوره ی عجیبی زندگی می‌کنیم به قول معروف از آن طرف بام افتاده ایم . می‌خواهیم اهمیت کار و تلاش را نشان دهیم و بگوییم که نباید آنقدر در مرحله ی سخن بمانیم تا تیغ زمان سر فرصتها را قطع کند اما خواسته یا ناخواسته با بستن دهان گویندگان خود و دیگران را از شنیدن محروم می‌کنیم !

نباید فراموش کنیم که انسان فراموش کار است ، ذکر مانع فراموشی است .

توانایی سخن گفتن و تفکر کردن از خصوصیات انسان است و فرهنگ گفتگو یکی از نشانه‌های تمدن است !!

جامعه نیازمند اندیشه است و به اندیشمندان خود نیازمند . متفکران ، روشنفکران و اندیشمندان یک جامعه تولیدکنندگان فکر و راهنمای مردم هستند . کارشان سخن است و ایجاد انگیزه برای حرکت !!