کجا بالاتر از عرش خدا هست
خوشا آنکس که عهدش با خدا بست
چونان عهدی که تاییدش، شهادت
نه عهدی با زبان و روی عادت
کسی داند شهادت معنی اش چیست؟
به غیر از با شهیدان معنی اش نیست
شهادت را به دشت کربلا بین
که از باغ معانی گشته گلچین
شهادت عشق بی حد  خداییست
شهادت نقطهء وصل و جداییست
جدایی از تمام گفت و گو ها
رسـیــدن بر کمــال آرزوها
شهادت جان خود را سر بریدن
ز عشق او، بی سر پر کشیـدن
شهادت تشنه لب بر دامن آب
عطش، آتش برای تیغهء  ناب
شهادت، مُـنـتـهای عــشـقــبـازی
به تنهایی به دشمن سخت تازی
شهادت تیــغ ایمـان تـیــز کردن
چو شیری سوی شیطان خیز کردن
شهادت کار مردان خداییست
شهادت مُهر ختم بی ریاییست

" وحید فرزان مهر"