سرماخوردگی بد جوری اذیتم می‌کرد! گفتم خدایا! یه کاری کن زودتر خوب بشم، خیلی خسته شدم! و از این حرف‌ها... که یه دفعه به خودم نهیب زدم که آخه درخواست دیگه ای نداشتی ؟ یعنی خدای به این عظمت رو برای کار به این کوچیکی صدا می‌زنند... ؟! داشتم فکر می‌کردم عجب افکار فیلسوفانه ای دارم که ناغافل زدم پس کله خودم و گفتم مگر خدای تو همان خدایی نیست که با همه بزرگی ابایی از مثال زدن پشه ای ندارد مهم اینجاست که هر کوچک و بزرگی را از او بخواهیم و بس !