_ سلام!
_ سلام علیکم!
_ شما؟
_ آماده ای؟!

- چی؟!
_ باید برییم.
_ کجا؟!!
_ یعنی نمی دونی؟!! می دونی! راه بی افت! دیگه تموم شد!
_ اما من هنوز...!
_ مثل همیشه، می دونستم! هیچ وقت هیچکس آماده نیست؛ من مامورم و معذور! متاسفم!! بریم.
_ اما..............!!!
آره این یک واقعیت است که دیر یا زود نوبت رفتن از این دنیا خواهد رسید پیر و جوان هم ندارد وقتی چوب خط مان پر شود دیگر فرصتی نیست حتی برای پلک زدن! این شتری....
_بله؟! جانم بفرمائید!؟
_ سلام !
_ سلام جانم! شما کاری داشتید؟!!
_ باید بریم! آماده ای که؟!!
..............