حر من؟!

یک عالمه جملات بی ربط !

حرفهای نصف و نیمه !

ذهن آشفته ی انسانی ؛ لبریز از کلماتی که فکر می کنی باید جمله بشن ! جمله هایی که خیال می کنی باید پشت هم بنویسی و از همه بدتر اینکه توقع داری دیگران وقت با ارزشتر از طلاشون رو خرجش کنن!!

برو بابا !

آدمها کرور کرور دارن بخاطر هیچ و پوچ میمیرن یا خودشون مقصرن یا آبا و اجدادشون ؛ یا اینکه یک مشت بدبخت یک روزی بخاطر رفاه بیشتر یا مثلا خوشبختی اینها رو بدبخت کردن ؛ بیچاره ها خودشون هم چه زود مردن اگر هم نمردن مطمئن باش میمیرن.

برو وقتت رو با خوندن حرفهای من هدر نده!