چیه؟ چی شده؟!

میخوای با بدیها بجنگی؟!  میخوای سیاهیها رو پاک کنی؟!

برای بیرون کردن تاریکیها، بجای مبارزه مستقیم با اونها، به نظر من بهتره راه نور و روشنایی رو باز کنی، درها رو روی خوبیها باز کن، بدیها فرار میکنن!

تاریکی یعنی، نور نیست ؛ معطل نکن زود باش تا به تاریکی عادت نکردی ! !

بدیها و تاریکیها یکی نیستند، خیلی اند!

                                       زیاد!

وقتی نور نیست هر چیزی ممکنه گمراه کننده بشه، وقتی چیزی واضح نباشه می شه هیولا!.

نور مقدمه ی شناخته، پس راه بده نور رو به چشمهات،

                                                                      به قلبت،

                                                                                 به زندگیت...!!